Privacy Verklaring

1. Om te beginnen
Ajoen Ajoen vindt het waarborgen van jouw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij uw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.
Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacybeleid en een goede informatievoorziening.
In deze privacy policy leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat uw rechten zijn als betrokkene.

Ajoen Ajoen blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Ajoen Ajoen adviseert u dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

2. Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand u zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens door de formulieren waarmee u actief informatie met ons deelt, denk bijvoorbeeld aan adresinformatie in het bestelformulier.

Als u een account aanmaakt of een bestelling plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, titel, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt naast uw e-mailadres ook uw naam opgeslagen in ons e-mailsysteem, zodat wij u in onze nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

4. Op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons geeft tijdens het plaatsen van een bestelling om uw product te kunnen bezorgen; we hebben deze gegevens natuurlijk nodig om uw bestelling correct te kunnen verzenden. Deze gegevens verwerken wij op de wettelijke grondslag van het uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Uw bestelinformatie kunnen wij vervolgens ook weer gebruiken voor het maken van nieuwsbriefgroepen en marketingcampagnes. Dit gebeurt op grondslag van een gerechtvaardigd belang voor marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden verwerkt op basis van uw toestemming. U geeft deze gegevens uit eigen beweging en wij stellen onze privacy policy beschikbaar. U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief.

5. Uw rechten als betrokkene
Recht op informatie: U hebt het recht op volledige en juiste informatie. Deze verstrekken wij u via onze privacyverklaring. Uiteraard kunt u ons ook altijd alles vragen via info@ajoenajoen.nl
Recht op inzage: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
Recht op rectificatie: Als u denkt dat wij verkeerde gegevens van u verwerken , kunt u dit aanpassen door ons een verzoek te sturen.
Recht op vergetelheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij ons te laten verwijderen. Soms moeten we bepaalde gegevens echter wel alsnog bewaren voor onze administratie, of om ervoor te zorgen dat we u niet alsnog benaderen. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief verwijderd.
Recht om verwerkingen te beperken: Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of niet correct verwerken, kunt u dat deel van de verwerking beëindigen.
Recht van bezwaar: U kunt verwerkingen van uw persoonsgegevens stopzetten.
Recht op dataportabiliteit: Door nieuwe wetgeving (2018) hebt u het recht om uw persoonsgegevens duidelijk van ons te ontvangen. Wij kunnen deze op uw verzoek ook doorsturen.

Uw verzoek om een of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u sturen naar info@ajoenajoen.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw verzoek. Het kan zijn dat wij extra gegevens nodig hebben om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze klanten goed worden beschermd en alleen terechtkomen bij de desbetreffende persoon zelf.

Alle verzoeken worden behandeld binnen één maand nadat deze goedgekeurd zijn. Wij sturen geen bevestiging hiervan, tenzij u hier expliciet om vraagt. We nemen alle verzoeken serieus en gaan met alle aanvragen één voor één aan de slag.

Te allen tijde hebt u het recht om een klacht in te dienen bij onze toezicht- houdende autoriteit, in dit geval de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die wij verwerken door het abonneren op onze nieuwsbrief bewaren we totdat u zich afmeldt.

Overige persoonsgegevens bewaren wij zolang wij hiertoe door andere wet- en regelgeving verplicht zijn. Denk hierbij aan administratieplicht.

7. Beveiliging
Intern nemen wij passende organisatorische maatregelen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en voeren wij een dynamisch beleid. Ook worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig (door externen) gecheckt en geëvalueerd. Onze website is beveiligd met SSL/TLS, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden. Onze medewerkers zijn tot slot allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding.

8. Hebt u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben omtrent privacy, dan staan wij u graag te woord! Stuur ons een mail via info@ajoenajoen.nl

Deze privacy policy is integraal van toepassing op alle bezoekers van onze website en klanten van Ajoen Ajoen.

Niets uit deze Privacy Policy mag gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. ©2018